SIA „VETS” PRIVĀTUMA POLITIKA

 1. Personas datu apstrādes Pārzinis:

Personas datu apstrādes Pārzinis ir SIA „VETS”, reģ. Nr.40103856508, juridiskā adrese Dižozolu iela 9-58, Rīga, LV-1058 , tālrunis +37127406479, e-pasts info@vets.lv, mājaslapa www.vets.lv  .

 • Personas datu Apstrādātājs:

Personas datu Apstrādātājs SIA „VETS” apstrādā Klienta personas datus tādā apmērā un kārtībā, kā to prasa un atļauj Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvie akti. Klienta datus ir tiesīgi saņemt un apstrādāt arī citi veterināras klīnikas “VETS” personas datu apstrādātāji.

 • Kas ir Privātuma politika?

Privātuma politika sniedz informāciju par to, kā veterinārā klīnika “VETS” vāc, apstrādā, glabā, kopīgo, dzēš un aizsargā Klienta personas datus, tādējādi nodrošinot, ka Klienta personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godpratīgi un Klientam pārredzamā veidā. Privātuma politika attiecās uz Klienta personas datiem, jebkuru fiziskas personas datu apstrādi un Klientam sniegto pakalpojumu.

Ja SIA „VETS” privātuma politika tiks atjaunināta, tad par to tiks publicēts veterināras klīnikas mājaslapā www.vets.lv sadaļā Privātuma politika.

 • Kādus personas datus mēs apstrādājam?

Veterinārā klīnika „VETS” ir tiesīga apstrādāt šādus personas datus šīs Privātuma politikas 5.punktā norādītājiem nolūkiem:

 • Vārds, uzvārds, personas kods;
 • Komunikācijas dati – telefona numurs, e-pasts, faktiskā adrese;
 • Jūsu dzīvnieka dati kā vārds, dzimšanas datums, suga, šķirne, krāsa, identifikācijas numurs;
 • Citi dati, kurus Klients pats paziņo SIA „VETS”.
 • Kādi ir Klienta personas datu apstrādes mērķi?
 • Veterinārmedicīnas aprūpes pakalpojumu nodrošināšana, tai skaitā  saziņa ar Jums saistībā ar Jums sniegtajiem pakalpojumiem un ar to nodrošināšanu izrakstītajiem rēķiniem;
 • Normatīvos dokumentos norādīto pienākumu izpildīšana;
 • Mājdzīvnieka reģistrēšana Lauksaimniecības datu centrā (LDC. LDC ir Jūsu datu Pārzinis. Veterinārā klīnika ievada datus sistēmā Jūsu uzdevumā. Pēc Jūsu pieprasījuma veterināra klīnika izsniedz izdruku no sistēmas par ievadītājiem datiem.)
 • Klienta personas datu apstrādes pamats
 • Klienta personīga piekrišana – Klients, aizpildot kontaktu formas (līgumi, vienošanās u.t.t.), pats dod piekrišanu personas datu vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem. Klienta piekrišana ir viņa brīva griba un to var atsaukt jebkurā brīdī. Piekrišanas atsaukums neietekme apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.
 • Pakalpojumu sniegšana – kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšanai, VETS ir jāapkopo un jāapstrādā noteikti personas dati.
 • SIA “VETS” leģitīmas intereses – Leģitīmās intereses ir tiesības, kuru īstenošana ir pieļaujama saskaņā ar normatīvajiem aktiem, tostarp sakarā ar Klienta un SIA “VETS” starpā noslēgto līgumu. VETS ir šādas leģitīmās intereses:
  • Veterināro pakalpojumu sniegšana
  • Medikamentu, barību un zoopreču tirdzniecība
  • Līguma saistību izpildīšana
 • Juridisko pienākumu izpilde – personas datu apstrāde notiek, lai izpildītu normatīvu aktu prasības, kā arī sniegtu atbildes uz valsts un pašvaldības likumīgiem pieprasījumiem.
 • Klienta personas datu glabāšanas ilgums

SIA “VETS” glabā un apstrādā personas datus tikmēr ir kaut viens no šiem kritērijiem:

 • Spēkā ir Klienta piekrišana uz viņa personas datu apstrādi
 • Personas datu glabāšanas termiņš ir noteikts Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajos aktos
 • Personas datu apstrāde ir nepieciešama SIA “VETS” leģitīmo interešu realizācijai un aizsardzībai
 • Klienta tiesības personas datu apstrādes ietvaros

Klientam ir šādas tiesības attiecībā uz šajā Politikā minētajiem Personas datiem:

 • Piekļuves tiesības. Tas nozīmē, ka Klientam ir tiesības:
  • saņemt no “VETS” apstiprinājumu par to, vai attiecībā uz Klientu tiek vai netiek apstrādāti Personas dati,
  • ja “VETS” apstrādā Klienta Personas datus, tad Klientam ir tiesības piekļūt attiecīgajiem Personas datiem un saņemt informāciju par apstrādes nolūkiem, Personas datu kategorijām, Personas datu saņēmēju kategorijām, Personas datu glabāšanas laiku.
  • Tiesības labot sniegtus datus neprecizitāšu gadījumā.
 • Tiesības uz dzēšanu. Klientam ir tiesības pieprasīt, lai “VETS” dzēstu Klienta Personas datus.
 • Tiesības uz piekrišanas atsaukšanu. Klients jebkurā brīdī var atsaukt savu piekrišanu Personas datu apstradei.

Ja Jums rodas jautājumi saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi no mūsu puses, lūdzu sazinieties ar mums. Ja Jūs neapmierina saņemtās atbildes, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā http://www.dvi.gov.lv/lv/funkcijas/kontaktinformacija/.